Sports News

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรม

0 0
Read Time:1 Minute, 33 Second

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระรทรวงวัฒนธรรม 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สิระ เจนจาคะ"

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย

1. นางสรรชนีย์ กลิ่นเอี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

2คำพูดจาก เว็บสล็อต777. นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author